Možná Tě trápí nějaký vážný nebo zdánlivě nedůležitý problém a nemáš odvahu obrátit se na nás osobně. Právě proto jsme zřídili tuto elektronickou schránku důvěry.
Schránka je pro všechny ostatní anonymní. Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš, či bojíš napsat, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit.
Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví.
Jak internetová schránka důvěry funguje?
a) pokud máš problém, se kterým se nemůžeš někomu svěřit, pošleš ho do anonymní schránky důvěry.
b) kolonku E-mail vyplňuješ jen pokud chceš odpovědět a následně pomoci
c) do políčka Zpráva napiš, co tě trápí, s čím nebo s kým máš problémy
d) aby bylo možné s problémem něco dělat, popiš jej co nejpodrobněji
e) tvůj vzkaz bude po odeslání doručen na e-mail výchovné poradkyni, ta se pokusí ti pomoci, případně tvůj problém bude dále řešit s psycholožkou nebo s vedením školy
Schránky důvěry máme i v prostorách šaten, takže máš možnost využívat i tu.

Elektronická schránka důvěry

 

Nepovinné
Nepovinné
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Informace o zpracování osobních údajů ve škole
a kontakt na pověřence v návaznosti GDPR

Základní škola Praha 13, Janského 2189, se sídlem Janského 2189/18, Stodůlky, Praha 5 (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech

 • Vedení evidence žáků ("školní matrika")
 • Vedení evidence žáků s povinností počátku plnění školní docházky ze spádového obvodu školy
 • Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
 • Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
 • Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce žáka
 • Vedení pedagogické dokumentace - třídní kniha - třídní výkaz - katalogový list žáka - žákovská knížka (listinná a elektronická), zápisy z pedagogických rad, zaostávání žáků, udělení výchovných opatření
 • Evidence úrazů žáků, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
 • Údaje o znevýhodnění žáka podle § 16 školského zákona
 • Zájmové vzdělávání
 • Školní stravování a závodní stravování
 • Školská rada
 • Správa IT systému školy
 • Doplňková činnost školy
 • Organizování školních akcí pro žáky - výlety, exkurze, návštěvy divadel, výstav, filmových představení, sportovních a ostatních soutěží, školy v přírodě, plavání, lyžařské zájezdy, zájezdy do zahraničí
 • Korespondence s rodiči (stížnosti, upozornění na neprospěch žáka, přestupky v chování, zanedbávání školní docházky, žádosti o uvolňování z rodinných důvodů, výsledkové listiny soutěží, fotografie

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

osobní návštěvy po předchozí domluvě v sídle školy

datové schránky, ID DS b8dped5,

emailem na adrese poverenec@p13.mepnet.cz

nebo poštou (adresa školy viz výše).

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí č. p. 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz Tel: 235 011 514.

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů
v agendách školy

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.

 • Tajuplná Praha

 • Zoo Plzeň

 • Plavání v Radlicích

 • Holany 2024

 • Turnaj v branballu - 1. stupeň

 • Otevření geostezky

 • Školní výlet Malá Skála

 • IQLANDIA

 • Království železnic

 • Safari Park Dvůr Králové

 • Autorské čtení

 • Den bez učení

 • Pozdrav ze Šumavy

 • Záchranná stanice Makov

 • Poslední kroužky vaření

 • Slavnostní setkání

 • Školní zájezd do Mnichova

 • Projektový den 6. tříd

 • Geostezka

 • Naši kuchtíci

 • 0.A, 0.B, 1.B a 2.B dorazili v pořádku na školu v přírodě.

 • Příběhy našich sousedů

 • Cesta vody

 • No backpack day

 • Hodiny tělocviku jinak

 • Příběhy našich sousedů

 • výtvarný kroužek

 • Z deníku kocoura Modroočka

 • Den Země

 • 3.B v Národní galerii

 

 • Krásné prázdniny

 • INFORMACE PRO BUDOUCÍ NULŤÁKY A PRVŇÁKY

 • Sportovní třída

 • Zápis 2024

 • Den bez batohů

 • Interaktivní divadlo Divadelta ve škole

 • Veselé velikonoce

 • Návrh geostezky

 • Jarní prázdniny

 • Valentýn

 • Poděkování

 • Film

 • Sbírka pro psí útulek

 • Eshop

 • Krásné vánoční svátky všem přeje 1. A.

 • PF 2024

 • Jídelníček 50 týden 2023

 • 8.B : Naty Liberec

 • Geostezka

 • Výstražná stávka 27. 11. 2023

 • Asistentka pedagoga

 • Zvládám svoje trápení - preventivní program pro 7. a 8. třídy

 • Dramatický kroužek

 • Logopedie

 • Ekoškola

 • Lyžařský zájezd do Rakouska – Postalmu - 2024

 • Krásný nový školní rok 2023/2024

 • Přání krásného léta

 • informace z jídelny

 • Žákovský parlament na setkání se zástupci MČ Prahy 13

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

 

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Proto jsme vždy připraveni Vám poskytnout ty nejlepší služby. Vyberte si ze široké nabídky našich masáží a procedur reflexní terapie. Ať už si přejete relaxovat nebo řešíte nějaký zdravotní problém, budeme se Vám jako profesionálové vždy ochotně věnovat. Samozřejmostí je pozitivní přístup a nebráníme se individuální sestavě procedur. Všechny informace získané od klientů jsou pro nás vždy diskrétní a je s nimi tak nakládáno.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více zde: http://jv-relaxace.webnode.cz

Naše škola hledá zaměstnance na následující pracovní pozice:

Číst dál: