činnosti :

tvorba, realizace a vyhodnocování školního preventivního programu
realizace aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,
sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování
koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
spolupráce na intervenci s odpovídajícím odborným pracovištěm v případě výskytu rizikového chování
shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem a ochraně osobních údajů
předávání informací o problematice specifické primární prevence a realizovaných programech pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům žáků
spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování žáků, provádění orientačního šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
vytváření individuálních výchovných plánů (IVýP)