Činnosti:

  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, žáci mimořádně nadaní, žáci sociálně znevýhodnění, žáci s jiným zdravotním postižením)
  • individuální speciálně pedagogická reedukace žáků s doporučením k integraci (2. – 5. třída)
  • diagnostika a rozvoj nezralých funkcí a docvičení grafomotorických dovedností u žáků v 1. třídě
  • poradenská podpora pedagogům při tvorbě plánu pedagogické podpory a IVP
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť (PPP,SPC)
  • metodické vedení asistentů pedagoga ve škole  
  • metodické činnosti a speciálně pedagogická pomoc pro pedagogy školy
  • komunikace se zákonným zástupcem žáka
  • konzultace, doporučení a pomoc při zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).