Změny ve společnosti, v přístupu ke vzdělávání a rostoucí konkurence nás v roce 2005 inspirovaly k zavedení programu Začít spolu, který je určen pro 1. stupeň ZŠ. Tento typ výuky výborně rozvíjí dané kompetence, přináší všem zúčastněným nové možnosti učení, spolupráce s rodiči, individuální přístup a uspokojení z práce dětem i učitelům.
Pokusíme se shrnout dosavadní zkušenosti těch učitelů, kteří v tomto programu pracují.

…„Žáci jsou komunikativnější, samostatnější, umí hodnotit sebe i druhé, nestydí se projevit vlastní názor, nemají problém s týmovou spoluprací. Jsou aktivnější, schopni vyhledávat informace, řešit problémy, prezentovat svou práci před ostatními, přemýšlet v souvislostech. Každé dítě se rozvíjí individuálně a je hodnocen jeho vývoj.

Žáci si vedou vlastní portfolia, kde shromažďují své práce a zaznamenávají si osobní pokroky. Stále tak mají přehled o své práci a jejím hodnocení.“…

Někteří rodiče budoucích prvňáčků při osobním setkání vyjadřují obavy, zda si děti jen nehrají na koberci, zda proberou dané množství látky, že se program hodí jen pro děti se specifickými poruchami, brání se slovnímu hodnocení.

Snad tyto obavy rozptýlí ukázky z dopisů rodičů, jejichž děti pracují v programu Začít spolu.          

…„Přechod z předškolního zařízení do 1. třídy byl pro našeho syna bez větších problémů a náš strach se vytratil. Syn byl velmi dětský a nesamostatný. Během prvního roku udělal velké pokroky. Myslíme, že v klasické škole by byl přechod velmi náročný pro syna i pro nás. Přechod z MŠ do programu Začít spolu je pro děti citlivější, pozvolný a nenásilný.“…

…„Příjemným vstupem do školního dne je ranní kruh, kde se děti vítají a vyprávějí si.
V rámci center se malí žáčci učí pracovat v kolektivu, navzájem si pomáhat, vést tým.“…

…„Velkou změnu jsme zaznamenali ve způsobu hodnocení, lehce jsme si zvykli na smajlíka, nevadilo nám ani, když se občas mračil.
Víme, že slovní hodnocení klade výrazně větší nároky na schopnosti učitele, ale žák je hodnocen skutečně individuálně.
Žák je hodnocen komplexně, nejen za mechanické znalosti a strojené dovednosti, ale i za sociální znalosti a dovednosti, schopnost komunikovat, pomáhat a zapojit se do kolektivu.

Na rozdíl od běžného známkování umožňuje slovní hodnocení popsat konkrétní úspěchy, případně i neúspěchy žáčka, naznačuje, jak by se mohlo dítě vylepšit. To z mého pohledu žádná známka nenahradí.

Slovní hodnocení vystihuje výkon daleko objektivněji než známka.

Při sebehodnocení si děti uvědomují své chyby a zamyslí se nad nimi.“…

…„Náš syn chodí z vyučování nadšený, chlubí se, co všechno se ve škole naučí, rád se připravuje na další den.
Přestože probírané látky je hodně, syna to neodrazuje a chce se učit a poznávat.
Jsem ráda, že náš syn chodí do školy rád a bez stresu, je samostatnější a aktivnější.
Syn se vždy těší na nová výuková témata a na vše nové, co ho ve škole čeká.
Usuzujeme, že vámi zvolený způsob výuky je správný, zajímavý a dětem velmi blízký.

Výuka probíhá nenásilnou formou, děti mají pocit, že si hrají, nemusí vždy sedět v lavicích a přitom se toho spoustu naučí.
Žák je do výuky vtažen a aktivně zapojen, není jen pasivně vzděláván.
Každé dítě pracuje svým tempem, při této výuce jsou i pasivnější žáčci motivováni k větší aktivitě.
Znalosti a dovednosti dětí jsou výborné.
Zatím po celou školní docházku neměl náš syn období, kdy by se mu nechtělo do školy.“…

…„Tento způsob výuky pomohl našemu synovi k hladkému začlenění se do kolektivu a výuky navzdory jeho snížené slovní zásobě a horší výslovnosti.

Mám nemocné dítě (diabetes melitus), proto jsem uvítala volný vstup rodičů do třídy, kdykoli bylo potřeba.

Syn je sluchově postižený a potřebuje individuální přístup, kterého se mu od paní učitelek dostává.

Náš syn zvládl přestup z malé školy do vaší bez problémů, i když jste byli s učením napřed.“…

…„Velmi pozitivně hodnotíme konzultační hodiny, kdy si všechny tři strany (rodiče, děti, učitel) mohou tváří v tvář vyjádřit vše, co považují za důležité.

Program Začít spolu nastavil naprosto vynikající komunikaci a přehled rodičů o tom, co se ve škole děje.

Rodič není vnímán jako nerovný komunikační partner, ale má možnost informovat se o dítěti kdykoli, například formou hodnotících listů, kde je i prostor k mému vyjádření.“…

…„Paní učitelka to s dětmi umí a musí žákům obětovat spoustu volného času.

Velké díky patří paní učitelce i asistentce, které se dětem věnují i ve svém volném čase. Můžeme se na ně spolehnout při řešení jakéhokoliv problému.

Oceňujeme nadstandardní přístup paní učitelky, protože si uvědomujeme, že tento program je při přípravě mnohem náročnější než v jiných školách.“…

…„Když jsme hledali školu pro naše děti, zaměřili jsme se především na to, aby škola měla zájem rozvíjet vnitřní motivaci dětí (tedy aby se děti učily, protože samy chtějí, nikoliv ze strachu ze špatných známek).

Tento vzdělávací program podporujeme a vřele doporučujeme všem rodičům a dětem.

Program Začít spolu přináší radost, náš syn chodí do školy rád a s nadšením.

DĚKUJEME!“…

Plné znění dopisů rodičů je k nahlédnutí u zást. řed.