• Přípravná třída je dobrou volbou pro děti těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu.
  • Činnosti a výchovně vzdělávací obsah v přípravné třídě jsou zaměřeny na rozvoj řečových, sociálních a komunikačních dovedností, hrubé a jemné motoriky, návyků sebeobsluhy a hygieny, časoprostorové orientace, koncentrace pozornosti, hudebního, pracovního a výtvarného projevu, zrakové a sluchové percepce a další.
  • Rozdíl přípravné třídy oproti poslednímu roční mateřské školy je v době výuky i v počtu dětí na jednoho pedagoga. Po skončení vyučování jde dítě stejně jako žáci základní školy na oběd a případně do družiny. Stejně jako školáci mají děti školní tašku a psací potřeby. 
  • Dětí v přípravné třídě se týkají všechny státní svátky a prázdniny stejně jako ostatních žáků základní školy.

  Co přípravná třída nabízí?

  • Výuku zkušeným a kvalifikovaným pedagogem, která probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8.00 hod do 11.40 hod.
  • Péči speciálního pedagoga, logopeda a asistenta pedagoga.
  • Snížený počet žáků, 10 – 15 v jedné třídě.
  • Orientace v budově školy a adaptace na její režim.
  • Individuální plnění plánů sestavených na základě vyšetření PPP či SPC.
  • Zapojení do mimoškolních aktivit školy.
  • Děti v přípravné třídě nejsou klasifikovány známkami. V pololetí i na konci roku dostávají slovní hodnocení.
  • Docházka do přípravné třídy je bezplatná, za úplatu se může dítě stravovat ve školní jídelně nebo chodit do školní družiny a na kroužky. 

  Kdo může být přijatý do přípravné třídy? 

  • Děti s odkladem školní docházky.
  • Děti plnící poslední rok předškolní docházky před nástupem do 1. třídy. 

   Cíle přípravné třídy:

  • Předcházení neúspěšným začátkům při nástupu do 1. třídy.
  • Všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost ke vstupu do 1. třídy.
  • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost a podpora zájmu o prostředí, ve kterém žijeme.
  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se samostatně ve společnosti.
  • Vytváření sociálních vztahů, adaptace na kolektiv svých vrstevníků.

  Jak zažádat o přijetí do přípravné třídy?

  • Budete potřebovat dvě doporučení
   1. Z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra. (Doporučení o vřazení do přípravné třídy)
   2. Od praktického nebo odborného lékaře. (U odkladových dětí)
  • S těmito dokumenty a s žádostí o odklad povinné školní docházky se dostavíte k zápisu.
  • O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.